İMAR KANUNU BAŞTAN SONA DEĞİŞİYOR-1

İMAR KANUNU BAŞTAN SONA DEĞİŞİYOR-1

Duman İnşaat

TBMM Genel Kurulunda, İmar Kanunu değişikliklerinin yer aldığı Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşüldü ve ilk bölümü kabul edildi.
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında; Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yer alan coğrafi verilerin, Ulusal Coğrafi Veri Paylaşım Matrisine göre, kamu kurum ve kuruluşları arasında paylaşımı, erişimi ve kullanımı bedelsiz olacak.
Peki gündemde olan İmar Kanunu değişiklikleri nedir, neleri kapsar?
*TOKİ ye tam yetki
Gecekondu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girdiği tarihinden önce,  eski Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından oluşturulan alanlar ile kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra, belediye sınırları farketmeksizin Gecekondu Kanununa göre, TOKİ tarafından oluşturulan ve oluşturulacak olan olan alanlardaki uygulamalarda TOKİ tam yetkili olacak.
TOKİ mülkiyetindeki arsa ve arazilerin (satış ve kira sözleşmesine konu olan taşınmazlar hariç), gerçek ve tüzel kişilerce işgali durumunda, TOKİ, ecrimisil istemeye, ecrimisilin tahsiline ve taşınmazın tahliyesine ilişkin işlemleri uygulamaya veya Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nce uygulatmaya yetkili olacak. Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanuna göre alınan ecrimisiller ve taşınmazın tahliyesiyle ilgili tahsillerdin %50 'si genel bütçeye gelir olurken %50 'si izleyen ayın sonunda TOKİ ye verilecek.
*Kesinleşen planlar bakanlığa iletilecek
Kesinleşmiş olanplanların bir kopyası elektronik ortam ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na iletilecek ve ilgili idare tarafından arşivlenecek. Bu şekilde bakanlığın taşra birimleri arşiv sistemine doküman yükleme yükü azalacak. E-plan otomasyon sistemi ile sistem üzerinden alınan plan numarasıyla her türlü plan değişiklikleri ve planların sayısal verileri bu ortamda revize edilebilecek. Hem daha kontrollü hem daha ulaşılabilir ve izlenilebilir arşivleme işlemleri yapılacak. Kentsel tasarım projeleri uygulama imar planları ile beraber hazırlanabilecek.
*Kesinleşen planlar için dava açılabilecek
Kesinleşen planlara ve parselasyon planlarına beş yıl içinde dava açılabilecek. Bu sayede imar planlarının ve uygulamalarının ortada kalmaması, mülkiyet haklarının kısıtlanamaması ve idari işlemlerin istikrarının sağlanması amaçlanıyor.
*Bina yüksekliği kısıtı
İmar planlarında bina yüksekliği belirlemek artık kolay değil. Sanayi alanları, ibadethaneler ve tarımsal amaçlı silo yapılar hariç olmak üzere imar planlarında serbest belirlenmiş yükseklikler emsal değerde değişiklik yapılmaksızın çevredeki mevcut silüetler dikkate alınarak imar planı değişikliği yapılarak ilgili idare meclis kararı ile belirlenecek. İdare tarafından belirlenmeyen yükseklikler, bakanlık tarafından seçilen ve  maliyeti döner sermaye işletmesi gelirinden karşılanacak.
*Yerleşim alanlarına büyükşehir karar verecek
İl sınırları göz önüne alınarak nüfusu 5 binin altında olan ve mahalleye dönüşen lokasyonların, kırsal yerleşime devam edip etmediğine de büyükşehir belediye meclisi karar verecek. Bu alanlar için işlemler ilçe belediyeleri tarafından gerçekleştirilecek.
*İmar uygulaması rededilme durumunda yer tahsisi
Mahkeme kararıyla iptal edilen imar uygulamasında parsel hak sahibine uygulama sahası içerisinde idarece uygun bir yer tahsis edilecek. Anlaşma olmaması durumunda hak sahibine ortaklık payı düşülerek taşınmazın rayiç bedeli üzerinden bedeli ödenecek.
*Değerli konuta 5 milyon tl sınırı
Değeri 5 milyon TL 'ye kadar olan mesken niteliği taşıyan taşınmazlar Değerli Konut Vergisi nden muaf olacak. Ertelenen ve 2021 'de başlayacak olan değerli konut vergisi 2020 'de verilmesi gereken beyanname verilmeyecek ve vergi tahakkuk edilmeyecek
*İmara aykırı yapılar için 7 gün süre
En geç yedi gün içerisinde ruhastız vey ruhsat eklerine aykırı şekilde inaşasına ara verilen yapı için, aykırı olduğuna dair bilgi, tapu kayıtlarının beyanlar hanesine kaydedilmek üzere yazılı olarak haber verilecek. Aykırılığın giderilmesine dair tapu dairesine bildirim yapılmadan kayıt kaldırılmayacak.

İmar kanunu ile değişen sektör yapısı ve gelişen sistemin kapsadıkları bu kadarla sınırlı değil.
Kanun kapsamı içerisindeki diğer maddeler sonraki makalemizde yer almaktadır.
Keyifli okumalar...

Duman inşaat hayalinizi güvenilir temeller üzerine inşa eder

Duman inşaat konut projeleri hakkında detaylı bilgi için bize ulaşabilir yada satış ofislerimizle irtibata geçebilirsiniz