İMAR KANUNU BAŞTAN SONA DEĞİŞİYOR-2

İMAR KANUNU BAŞTAN SONA DEĞİŞİYOR-2

Duman İnşaat

TBMM Genel Kurulunda, İmar Kanunu değişikliklerinin yer aldığı Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşüldü ve ilk bölümü kabul edildi.
İlk yazımızda yer alan imar kanunu değişikliğinde oluşan yeni durumlar hakkında bilgi vermiştik. Bu yazımız onun devamı niteliğindedir.
İmar Kanunu değişiklikleri nedir, neleri kapsar?
*Kırsalda yer alan yapılardan bedel alınmayacak
Köy ve mezralarda yapılacak yapılar için proje valiliklerce onaylanacak ve muhtarlığa bildirilecek. Projeye uygun olmayan yapılar muhtarlıkca belirlenip valiliğe bildirilecek. Bulunduğu lokasyona göre il/ilçe meclisi kararıyla kırsal alan sınırları belirlenecek. Kırsal yerleşik alanı tespitinde ve bu alanlarda ruhsata tabi olmadan yapılabilecek yapılar için ilgili kurum ve kuruluşlarca yapılan etüt, proje, proje uygunluk görüşü için resim, harç, ücret, döner sermaye ücreti ve herhangi bir ad altında bedel tahsis edilmeyecek.
*Bakanlığı yıkım yetkisi
Yapı tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren bir ay içinde yapı sahibi tarafından yapının ruhsata uygun hale getirilmediğinin veya ruhsat alınmadığının ilgili idaresince tespit edilmesine rağmen iki ay içerisinde hakkında yıkım kararı alınmayan yapılar ile hakkında yıkım kararı alınmış olmasına rağmen altı ay içinde ilgili idaresince yıkılmayan yapılar, yıkım maliyetleri döner sermaye işletmesi gelirlerinden karşılanacak, Bakanlıkça yıkılabilecek veya yıktırılabilecek.
*Değer artışı tespit edilecek
İmar planı değişikliği ve taşınmazda meydana gelen değer artışının tespiti kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenecek. Değer artışı belirlenirken Sermaye Piyasası Kanunu na göre, en az iki lisanslı gayrimenkıl değerleme kuruluşu tarafından değer tespiti yapılmak suretiyle, belirlenen ortalamam yeni değerden az olmamak şartı göz önünde bulundurulur.
Değer artış payı en geç taşınmazın ilk satışında maliklerince ödenir. Kıymet takdir komisyonunca belirlenen değer artış payı, ödeme tarihinde her takvim yılı için, bir önceki yıla ilişkin olarak tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılarak uygulanacak. Tapu kütüğüne taşınmazın değer artışına tabi olduğu şerh edilecek. İnşaat alanı, yapı yüksekliği, kullanım amacı değiştirmek gibi değişiklikler (ruhsat tadilatları hariç) değer artış payı ödenmeden işleme alınmayacak
*Kamu yatırımlarında yükseklik değişikliği
Kamu mülkiyetindeki alanlar, kamu yapıları, vakıflara ait alanlarda yapılacak olan plan ve değişiklikler ile imar planlarında serbest belirlenmiş yükseklikler, hazırlanması ve yürülüğe konması esaslara ilişkin düzenlemeye göre yapılacak.
*TOKİ ve belediyelerin yetki çakışması giderilecek
Gecekondu Kanunu kapsamında gerçekleştirilen düzenlemey ile, gecekondu alanlarında TOKİ ile belediyeler arasındaki yetki çakışmasının giderilecek.
*Hasar görmüş evler güçlendirilecek
Kat Mülkiyeti Kanunu 'na göre, hasar gören binalar için ilave inşaat alanı ihdas edilmemek kaydıyla güçlendirme yapılabilecek. Güçlendirme yapılacak yapının bulunduğu alan belediye veya hazineye ait olması durumunda taşınmaz satın alınmadıkça güçlendirme yapılamayacak. Yapılacak güçlendirme iş ve işlemleri Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamında yapı denetim kuruluşlarının denetimine tabi olacak. Güçlendirme izni verilen yapıların herhangi bir sebeple yıkılmaları halinde, bu alanlarda yeniden yapılacak yapılar için yürürlükteki plan ve mevzuat hükümleri uygulanacak.
 

Duman inşaat hayalinizi güvenilir temeller üzerine inşa eder

Duman inşaat konut projeleri hakkında detaylı bilgi için bize ulaşabilir yada satış ofislerimizle irtibata geçebilirsiniz