İMAR KANUNU KÖKTEN DEĞİŞTİ!

İMAR KANUNU KÖKTEN DEĞİŞTİ!

Duman İnşaat

Resmi Gazete'de 7221 Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayımlandı. Yürülüğe giren Kanun kapsamı içerisinde imar ve kentsel dönüşüm çalışmaları kökten değişti. 
Habere göre; kanun kapsamında TOKİ 'nin yetki alanları genişletildi ve Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde bulunan coğrafi veriler hakkında da birçok önemli değişiklik yapıldı. İzmir Torbalı Emlakçılar Derneği Başkanı Serkan Filiz yeni imar kanunu hakkında bazı bilgiler verdi.
Yapılan yasal düzenleme ile beraber gecekondu kanununda değişiklik yapıldı ve bu bölgelerde yetki büyükşehirden alınıp TOKİ 'ye verildi. TOREMDER Başkanı Filiz, “TOKİ’nin gelirlerini arttıracak yasal düzenlemeler yapılırken Planlar, plan değişiklikleri ve plan revizyonları için ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulacak olan Plan İşlem Alma Numarası alma zorunluluğu getirildi.  Plan değişikliği için askı süresince muhtarlıklarda pano zorunluluğu getirilirken yine plan değişikliği yapılan yerlere en az 30 gün süre boyunca 2 adet tabela ile bu değişikliğin ilan edilmesi zorunluluğu getirildi. ayrıca bir diğer düzenleme dikey mimari hakkında verildi. Yapılan yasal düzenleme ile ‘İmar planlarında bina yükseklikleri yençok: serbest olarak belirlenemez’ maddesi ile serbestlik iptal edilmiş oldu ” diye konuştu.

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Coğrafi Bilgi Sistemleri Coğrafi verilerin toplanması, üretimi, paylaşımı ile mali ve cezai hükümler 
MADDE 1 – (1) Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yer alan coğrafi verilerin; 
a) Ulusal Coğrafi Veri Paylaşım Matrisine göre kamu kurum ve kuruluşları arasında paylaşımı, erişimi ve kullanımı bedelsizdir. 
b) Ulusal güvenliğe ilişkin hükümler ile fikrî, sınai ve ticari haklara ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak ve veri üretmekle sorumlu kurumun uygun görüşü alınmak kaydıyla, veri madenciliği ve yeni veri üretimi konularındaki hasılat paylaşımına yönelik iş birlikleri kapsamında, kurum, kuruluşlar ve üniversiteler ile paylaşımı bedelsiz olarak yapılabilir.
MADDE 2 - (2) GERÇEK kişilerin ve özel hukuk tüzel kişilerinin Türkiye’ye ait Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi kapsamındaki coğrafi verileri toplaması, üretmesi, paylaşması veya satması; özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla ve ticari faaliyetleri gerçekleştirmek için gerekli belgelere sahip olması şartı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının iznine tabidir. İzne tabi olacaklar ile izin süresi ve verilere ilişkin usul, esas ve içerikler Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenir. İzin bedeli 1/1000’lik pafta başına, yabancı gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri için 50 TL, yerli gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri için 25 TL’dir. Bu tutarlar takvim yılı başından geçerli olmak üzere her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Alınan izin bedeli Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri hizmetlerinde kullanılmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün ilgili hesabına yatırılır. İzin alınmaması durumunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca izin bedelinin 10 katı tutarında idari para cezası uygulanır. İdari para cezası kararı, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre kararı veren merci tarafından ilgiliye tebliğ edilir.

Duman inşaat hayalinizi güvenilir temeller üzerine inşa eder

Duman inşaat konut projeleri hakkında detaylı bilgi için bize ulaşabilir yada satış ofislerimizle irtibata geçebilirsiniz