KONUT ve VARLIK FİNANSMAN FONU DEĞİŞİYOR...

KONUT ve VARLIK FİNANSMAN FONU DEĞİŞİYOR...

Duman İnşaat

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, konut ve varlık finansmanı fonlarındaki yeni düzenlemeler in de yer aldığı finansal piyasalara ilişkin düzenlemeleri içeren Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 'ni kabul etti.
Habere göre; teklife, Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki konut ve varlık finansmanı fonlarına ilişkin başlığına yeni bir fıkra ekleniyor. Bu duruma göre; fon; tapu, ticaret sicili ve diğer resmi sicillerde tescil, değişiklik, terkin ve düzeltme talepleri dahil olmak üzere her türlü sicil işlemleri ile sınırlı olarak tüzel kişiliği haiz addolunacak. Devrinin geçerliliği bir tapu veya sicil kaydına bağlı olan ve konut veya varlık finansmanı fonu portföyüne alınan varlık ve haklar, tapu siciline veya ilgili sicile fon adına tescil edilecek. Tapuda, ticaret sicilinde ve diğer resmi sicillerde fon adına yapılacak işlemler, fon kurucusu ile fon kurulunu temsil eden birer yetkilinin müşterek imzalarıyla yapılacak.
Kira sertifikası ve kiralama şirketlerine dair yapılan değişiklikle proje finansmanı, proje finansman fonu ve projeye dayalı menkul kıymet husuları yeniden hazırlanıyor. bu durumda, projenin finansmanı kapsamında olan projenin gelirleri ve diğer hakları proje finansman fonuna dahil edilecek. Sermaye Piyasası Kurulu, proje finansmanına konu olacak varlık ve haklara, proje finansman fonunun kurucularına, fonun kuruluşuna, faaliyet şartlarına, yönetimi ve sona ermesine ve projeye dayalı menkul kıymet ihracına ilişkin usul ve esasları belirleyecek. Fon, her türlü sicil işlemleri kapsayan tapu, ticaret sicili ve diğer resmi sicillerde tescil, değişiklik, terkin ve düzeltme talepleri ile sınır olarak tüzel kişiliği haiz addolunacak.
İlgili devirde geçerli olan tapu veya sicil kaydına bağlı ve proje finansman fonu portföyüne alınan varlık ve haklar, tapu sicili veya ilgili sicile fon adına kayıt olacak. proje finanman fon kurucusu ve fon kurulunun temsil eden bir yetkilinin ortak imzası ile tapuda gerçekleşen fon adına yapılacak işlemler uygulanır.
Projeye dayalı menkul kıymet itfa edilinceye kadar, proje finansman fonu portföyünde yer alan varlıklar ve haklar, proje finansman fonunun kurucusunun ve fon kullanıcısının yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi teminat amacı dışında tasarruf edilemeyecek, rehnedilemeyecek, teminat gösterilemeyecek, kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemeyecek, iflas masasına dahil edilemeyecek, ayrıca bunlar hakkında ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararı uygulanamayacak.
Sermaye Piyasası Kanunu'nda yer alan "Kanuna aykırı ihraçlarda uygulanacak tedbirler" başlığı "Kanuna aykırı ihraçlar ile izahnamede yer alan bilgi ve açıklamalara aykırılık halinde uygulanacak tedbirler" şeklinde değiştirilerek içeriği genişletiliyor.

HABER KATEGORİLERİ

ETİKETLER

SON HABERLER

Duman inşaat hayalinizi güvenilir temeller üzerine inşa eder

Duman inşaat konut projeleri hakkında detaylı bilgi için bize ulaşabilir yada satış ofislerimizle irtibata geçebilirsiniz